keskiviikkona, maaliskuuta 08, 2006

Homokysteiini

Homokysteiinitasoa lisäävät lääkkeet

RikkiMikko haluaa tuoda esille kaapista erään meidän jokaisen elimistössä tapahtuvan salaperäisen tapahtumaketjun, joka saattaa olla meille itsekullekin vaaraksi, kun taistelemme omaa taisteluamme kipujamme ja sairauksiamme vastaan: Oma kehomme näet saattaa tuottaa lääkärin määräämiä lääkkeitä nauttiessamme myrkyllistä aminohappoa, jonka nimi on homokysteiini. Löysin tämän tutkimusabstraktin penkoessani kaikkea sitä materiaalia, jota Internet syöttää kymmenittäin joka päivä eräänlaisina hälytyksinä sähköpostiini. Koska myös Keskisuomalaisen keskustelupalstalla on ollut hyvin vilkasta sananvaihtoa tästä aiheesta (http://keskisuomalainen.protacon.fi/?alue=3&id=69186&threadid=69186&start=10&order=&noheader=0), tämä posti tuntuu osuvan oivalliseen kohtaan. Aivan kuten Pappa siellä keskustelupalstalla totesi, olisi hyvä, jos tämä aihe viivähtäisi pitempäänkin kansalaisten vatvottavana. Ennen kaikkea olisi hyvä, jos lääkäritkin osallistuisivat keskusteluun ja antaisivat asiantuntevan panoksensa tähän taisteluun, jonka kohteena on koko yhteiskuntamme perusteita ravisteleva uhka. Vai mitä voisi sanoa siitä, että valtiomme puolustusmenot ovat samaa luokkaa kuin sydäntautien aiheuttamat kustannukset? Myös LL Seppo Utriainen on kirjoittanut aiheesta ansiokkaasti artikkelissa, joka löytyy osoitteesta: http://kotisivu.dnainternet.net/pr66/artikkelit/Homokysteiini.htm Siinä hän mainitsee mm. kuinka voi määrittää veren seerumin homokysteiinin tason, mitkä ovat viitearvot ja kuinka voi hoitaa kohonnutta homokysteiiniä. Koska RikkiMikko on lukenut myös abstraktin sellaisesta tutkimuksesta, jossa kerrotaan, että orgaanisella rikillä (MSM) on homokysteiiniä alentava vaikutus (sen ohella, että se toimii merkittävänä kivun lievittäjänä), tulkoon mainituksi sekin lähde, vaikka se on mainittu jo RikkiMikon aikaisemmissa posteissa: http://www.nutraingredients-usa.com/news/ng.asp?id=62843-cardinal-nutrition-mintel-vioxx-glucosamine-joint-health
Olen lainannut seuraavan artikkelin lähteestä, jonka löydät osoitteesta: http://www.homocysteine.net/pages/publications/1/hcy_drugs.html

Tämä ylhäällä olevan otsikon alainen artikkeli ei perustu uuteen tutkimukseen, vaan on katsaus useammasta äskettäin julkaistusta tutkimuksesta. Kuitenkin katsauksen aihe saattaa olla useimmille uusi. Lääkkeiden vuorovaikutukset ovat tärkeä vaikkakin laajalti huomiota vaille jäävä seikka, ja julkaisut tästä aiheesta ovat harvinaisia. Nyt käsiteltävänä oleva tutkimus kohdistuu lääkkeisiin, joilla on vaikutusta homokysteiinin aineenvaihduntaan, ja sitä johtivat yhdysvaltalaisen Tulanen Lääketieteellisen yliopiston tutkijat (Tulane University School of Medicine, New Orleans USA(1)). Eräs lääkeaineiden vuorovaikutuksista johtuva seuraamus, joka haittaa suoraan tai epäsuorasti homokysteiinin aineenvaihduntaa, on että homokysteiinitasot nousevat. Koska kohonneet homokysteiinitasot on todettu [verisuoni]tukoksen ja verisuonitautien kannalta itsenäiseksi riskitekijäksi, on todennäköistä, että lääkkeiden aiheuttamalla homokysteiinin tason nousulla on vaikutus sydäntautiriskiin. Juuri näihin vuorovaikutuksiin kirjoittajat erityisesti keskittyvät tässä artikkelissa. Kaiken lisäksi homokysteiinin heikentyneestä aineenvaihdunnasta johtuvat seuraukset ovat moninaisia ulottuen synnynnäisen heikkouden yhteydessä epilepsialääkkeiden käyttöön liittyvästä typpioksidiperäisestä hermorunkovauriosta, huonontuneeseen muistiin, ataksiaan ja lisäksi typpioksidi-altistuksen yhteydessä esiintyviin, määrältään kasvaneisiin spontaaneihin raskaudenkeskeytyksiin, sekä Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla lisääntyneisiin levodopa- lääkkeen sivuvaikutuksiin. Viimeaikainen homokysteiiniin liittyvien patogeenisten mekanismien biokemiallinen tutkimus antaa selityksen näihin lääkkeistä johtuviin vaikutuksiin ja toivottavasti lisää tietoisuutta näistä vuorovaikutuksista, joita voidaan suuressa määrin tehdä tehottomaksi yksinkertaisesti nauttimalla lisäravinteena vitamiineja.Lisääntyvä määrä lääkkeitä on osoittautunut vuorovaikutteiseksi homokysteiinin aineenvaihdunnan kanssa vähentämällä homokysteiinin aineenvaihduntaan vaikuttavia tekijöitä, ensisijaisesti foolihapon, B12- ja B6-vitamiinin imeytymistä tai lisäämällä näiden vitamiinien katabolismia, mutta myös muita mekanismeja saattaa olla mukana. Katsauksen kirjoittajat keskittyvät erityisesti sydäntautipotilaiden lääkkeisiin, kuten kolesterolilääkkeisiin tai niihin lääkkeisiin, joita käyttävät sydän- ja verisuonitautiin liittyviin sairauksiin kuuluvat potilaat, esimerkiksi diabeetikot ja reumaatikot.


Kolesterolia alentavat lääkkeet
Kolesterolia alentavat lääkkeet ovat tehokkaita alentamaan sepelvaltimotukoksia. Muutamien tällaisten lääkkeiden teho saattaa kuitenkin vaikuttaa homokysteiinin tasoa kohottavasti. Esimerkiksi on raportoitu veren seerumin homokysteiinin tason nousu 46% potilailla, joita hoidettiin 12 viikkoa fenofibraatilla (2). Erään toisen tutkimuksen mukaan fenofibraatti nosti homokysteiinin tasoa 44% ja bezafibraatti 17.5% kuuden viikon hoidon jälkeen (3). Kirjoittajat raportoivat myöhemmin, että 650 μg foolihappoa plus 5 mg B6-vitamiinia ja 50 μg B12- vitamiinia ehkäisi lähes kokonaan homokysteiinin nousun niillä potilailla, joita hoidettiin fenofibraatilla ja bezafibraatilla vaikuttamatta alentavasti triglyseridien tasoon (4). Vuorovaikutus nikotiinihappoon osoitettiin myös useissa tutkimuksissa ja vahvistettiin todeksi lumekontrolloidussa tutkimuksessa (Arterial Disease Multiple Intervention Trial). Kahdeksantoista viikkoa satunnaistamisen jälkeen homokysteiinin taso oli noussut 55% perustasosta niasiiniryhmässä (5).

Metformin (Suomessa Glucoform, Glucohexal, Glucophage, Metformine, Oramet Forum, Metosub, Diformin, Metformmin Alpharma jne)

Metformin vaikuttaa suotuisasti insuliiniresistanssiin, ja sillä saattaa olla positiivisia vaikutuksia niihin sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin, jotka liittyvät tyypin 2 diabetekseen. Kuitenkin Metforminilla on myös vastakkainen vaikutus sen lisätessä muutamien tutkimusten mukaan homokysteiinin tasoa, millä saattaa olla kliinisiä seuraamuksia. Potilaiden sydäninfarktin jälkeistä eloonjäämistä on seurattu tutkimuksessa, joka käsitti 2,395 kakkostyypin diabetespotilasta, jotka noudattivat erilaisia ruokavalioita. Yli viisi vuotta kestäneen tutkimusjakson aikana havaittiin, että Metforminin käyttö yksinään tai yhdistettynä sulfonyyliureaan oli yhteydessä merkittävästi suurentuneeseen kuolleisuusriskiin, kun taas pelkästään sulfonyyliureaa saaneiden kohdalla tämä riski ei noussut. Alhaisin kuolleisuus havaittiin yksinomaan ruokavaliota noudattavien ryhmässä (6). Ei-diabetesta sairastavien sydän- ja verisuonitautipotilaiden tutkimuksessa todettiin homokysteiinitason nousseen niillä, joita hoidettiin päivittäisellä 2 g Metformin- ja 40 g Lovastatin- annoksella, ja heitä verrattiin niihin, joita hoidettiin pelkästään Lovastatinilla. Nousu oli 13.8% 40 viikon hoitojakson aikana. Samanaikaisesti B12- vitamiinin taso oli laskenut 17.7 % ja folaatin 8 % (7).

Epilepsialääkkeet
Epilepsialääkkeiden tiedetään heikentävän folaattitilannetta. Taustalla olevat mekanismit saattavat lisätä foolihapon hajoamista maksaentsyymitoiminnan käynnistymisen myötä. Homokysteiinitasojen on havaittu kohoavan potilailla, jotka nauttivat sellaisia epilepsialääkkeitä, jotka käynnistävät sytokromi P-450 (Phenytoin, Phenobarbital, Primidone (Suomessa myös: Mysoline) ja Carbamazepine (Suomessa myös: Carbatrol, Epitol, Tegretol, Trimonil, Hermolepsin)). Potilailla, jotka käyttävät Valproaattia (dipropyyliasetaatti), joka estää sytokromi P-450, oli vähäisempi PML (Post-Methionin Load) homokysteiinin nousu (8). Muutamat muut tutkimukset ovat osoittaneet, että antiepileptiset lääkkeet huonontavat folaattitilannetta ja nostavat homokysteiinitasoa. B6-vitamiinin tilanne saattaa myös heikentyä antiepileptisen hoidon johdosta (9,10).

Kouristusta ehkäisevien lääkkeiden käyttö on yhteydessä moniin sivuvaikutuksiin, joilla saattaa olla yhteys häiriintyneeseen 1 C- aineenvaihduntaan. Arvioidaan, että noin 6 % lapsista, jotka ovat syntyneet kouristusta ehkäiseviä lääkkeitä nauttineille äideille, on epämuodostumia, joihin kuuluu NTD. Heillä on todettu myös sydän- ja verisuoniperäisiä virheitä, suulakihalkioita ja virtsatiealueen vajavuutta (11,12).

Levodopa
Homokysteiinin kohonneita arvoja on todettu useissa tutkimuksissa Levodopa- lääkkeellä ja dekarboksylaasin estäjillä hoidetuilla Parkinson potilailla. Tämän seikan voi selittää levodopalla aikaansaatu S-adenosylmetioniinin muutos dopamiinin aineenvaihdunnassa, koska suurin osa L-dopasta on Katekoli-O- metyylitransferaasi (COMT)- entsyymin muuntama, entsyymin, joka osallistuu muiden entsyymien ohella dopamiinin aineenvaihduntaan. Seurauksena on lisääntynyt S-homokysteiinin ja homokysteiinin muodostus. Potilailla, joita on pitkään hoidettu L-dopalla ja dekarboksylaasiestäjillä, on havaittu kaksinkertainen homokysteiinin taso verrattuna kontrolliryhmään ja hoitamattomiin Parkinson- potilaisiin (13). Homokysteiini aineenvaihdunnan vuorovaikutus saattaa selittää levodopan sivuvaikutukset ja mahdollisesti myös sekä iskeemisen sydäntaudin että aivoverisuonisairauden lisääntyneen esiintymisen Parkinsonin taudin kohdalla.

Metotreksaatti
Metotreksaatti (MTX), jota käytetään syövän hoidossa, mutta myös sellaisten sairauksien kuin psoriasis, nivelreuma (RA), lupustaudin [(lupus (lat.), ihohukka, eräiden ihoa vaurioittavien sairauksien yhteisnimitys, esim. lupus erythematosus, lupus vulgaris] ja joidenkin muiden autoimmuunisairauksien hoitoon, estää dihydrofolate reductase- entsyymiä, ja siten epäsuorasti estää metylaatiosyklin. Seurauksena on että homokysteiinitaso nousee. Homokysteiinitason jatkuva nousu on havaittavissa nivelreumapotilailla, joita hoidetaan metotreksaatilla (14). Sekä sydän-verisuonitauti, että muut sivuvaikutukset, joilla saattaa olla yhteys häiriintyneeseen 1C-aineenvaihduntaan, ovat yleisiä nivelreumapotilailla.


Sukupuolihormonit

Miehillä on lisääntynyt riski saada sepelvaltimosairaus, samoin vaihdevuodet ohittaneilla naisilla. On olemassa merkittävää tieteellistä näyttöä siitä, että sukupuolihormonit vaikuttavat homokysteiinin määrään ja saattavat selittää ainakin joitakin näistä eroista. Homokysteiinitasot ovat korkeampia miehillä kuin naisilla ja ne ovat merkittävästi korkeampia vaihdevuosi-ikäisillä naisilla kuin nuorilla naisilla (15). Jotkut tutkimukset ovat myös osoittaneet, että estrogeenihoito alentaa homokysteiinia. Mies-sukupuolihormonit toisaalta saattavat parantaa homokysteiinin synteesiä. Näistä vuorovaikutuksista on keskusteltu yksityiskohtaisemmin katsauksessa, ja siinä on mukana noin 50 viitettä. Muut vuorovaikutukset on mainittu lyhyemmin. Joitakin tunnettuja vaikutuksia ei ole mainittu, kuten klassinen typpioksidiin liittyvä metioniinin synteesin passivoituminen, eli sen entsyymin, joka muuntaa homokysteiinin metioniiniksi. Jotkut lääkkeet, jotka saattavat aiheuttaa kohonneen homokysteiinitason ja sivuvaikutuksia, jotka liittyvät heikentyneeseen yksihiiliseen aineenvaihduntaan, ovat nesteenpoistolääkkeet, kuten hydroklooritiatsidi ja triamterene, lääkket, jotka lisäävät vatsan pH-arvoa, kuten omepratsoli, trimethoprim, syklosporiini, ja kliokinoli. Luetteloon todennäköisesti lisätään lääkkeitä kun homokysteiinimittaukset tulevat yleisemmiksi. Eräässä äskettäin ilmestyneessä homokysteiiniä käsittelevässä tutkimuksessa (16) on myös esitetty laaja yleiskatsaus heikentyneen homokysteiini aineenvaihdunnan seurannaisvaikutuksista. Koska monet näistä lääkkeistä ovat hyvin yleisiä ja niitä määrätään ikääntyneille henkilöille, joilla saattaa olla ennestään alhainen vitamiinitilanne huonon imeytymisen ja lukemattomien muiden tekijöiden vuoksi, kaikki vuorovaikutukset kannattaisi pitää mielessä. Kohonnut homokysteiini saattaa merkitä sellaista vaikutusta.

Viitteet:

1. Desouza C et al. Drugs affecting Homocysteine Metabolism. Impact on Cardiovascular Risk. Drugs, 2002;62:605-16.

2. de Longeril M et al. Lipid-lowering drugs and homocysteine. Lancet, 1999;353:209-10.

3. Dierkes J et al. Serum homocysteine increases after therapy with fenofibrate or bezafibrate. Lancet, 1999;354:219-20.

4. Dierkes J et al. Vitamin supplementation can markedly reduce the homocysteine elevation induced by fenofibrate. Atherosclerosis, 2001;158:161-

4. 5. Garg R et al. Niacin treatment increases plama homocysteine levels. Am Heart J, 1999;138:1082-7.

6. Fisman EZ et al. Antihyperglycemic treatment in diabetics with coronary disease: Increased Metformin-associated mortality over a 5-year follow-up. Cardiology, 1999;91:195-202.

7. Carlsen S et al. Metformin increases total serum homocysteine levels in non-diabetic male patients with coronary heart disease. Scand J Clin , Lab Invest, 1997;57:521-27.

8. Apeland T et al. Homocysteine concentrations and methionine loading in patients on antiepileptic drugs. Acta Neurologica Scand, 2000;101:217-23.

9. Schwaninger M et al. Elevated plasma concentrations of homocysteine in antiepileptic drug treatment. Epilepsia, 1999;40:345-50.

10. Verotti A et al. Hyperhomocysteinaemia in children treated with sodium valproate and carbamazepine. Epilepsy Research, 2000;41:253-7.

11. HernandezDiaz S et al. Folic acid antagonists during pregnancy and the risk of birth defects. New Engl J Med, 2000;343:1608-14.

12. HernandezDiaz S et al. Neural tube defects in relation to use of folic acid antagonists during pregnancy. Am J Epidemiology, 2001;153:961-8.

13. Müller T et al. Nigral endothelial dysfunction, homocysteine, and Parkinson´s disease. Lancet, 1999;354:126-7

14. Haagsma CJ et al. Influence of sulfasalazine, methotrexate, and the combination of both on plasma homocysteine concentrations in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis, 1999;58:79-84.

15. Wouters M et al. Plasma homocysteine and menopausal status. Eur J Clin Invest, 1995;25:801-05.

16. Bolander-Gouaille. Focus on Homocysteine and Vitamins Involved in its Metabolism. 2002, 2nd edition, pages105-117.Springer Verlag, 2002.

Paula Heinosen erittäin ansiokas artikkeli löytyy klikkaamalla: http://www.prohealth.fi/ukk_dementia.php

Siinä hän mainitsee mainitsee mm, että Ruoka on voimakas lääke.

Lainaus artikkelin lopusta:

"Neurologi Perlmutterin mukaan "Aivosi enemmän kuin mikään muu kehon osa tarvitsee tarkoituksenmukaisia ravintoaineita toimiakseen optimaalisella tavalla ja suojautuakseen vanhenemisen rappeuttavia vaikutuksia ja tauteja vastaan". Vaikka vaivat olisivat jo alkaneet, syöksykierre on pysäytettävissä, mutta se vaatii paljon työtä ja usein perusteellisia muutoksia elämäntavoissa".

Paula Heinonen

Lue myös tämän linkin päässä oleva artikkeli: "Homokysteiini alas kivennäisvedellä"

http://nweb.waymaker.se/bitonline/2002/09/11/20020911BIT00160/09110016.htm