Loading...

torstaina, huhtikuuta 18, 2013

Päivän Terveysvinkki Nro 69/365. Torstai 18.4.2013 – Vaadi lääkäriä tutkimaan oireiden takana oleva sairauden aiheuttaja, äläkä hoida pelkkiä oireita!
Nyt Päivän Terveysvinkki ilmestyy myös venäjäksi! 

Today's Health Tip now appears also in Russian language! 

Здоровье Подсказка сегодня появится также и на русском языке!

Oireet ovat kehon tapa kertoa, että sinulla on ongelma. Holistisessa lääketieteessä keskitytään selvittämään ja parantamaan sairauden syy, ei vain laastaroimaan oireita. Aina kun aloitat hoidon, kysy itseltäsi, oletko hoitamassa ja poistamassa todellista aiheuttajaa, sairauden syytä, vai vain oireita. Ellei sairauden perussyytä ole etsitty ja korjattu, taudilla on taipumus muuttua monimutkaisemmaksi ja saada yhä lisääntyviä oireita
Päänsärky voi olla oire, jonka aiheuttaa epäergonominen työasento, vähäinen liikunta, ravitsemukseen liittyvät puutteet (esimerkiksi bioaktiivisen rikin puute), raittiin ilmanpuute, liiallinen stressi, liiallisen alkoholin nauttiminen, liian vähäinen lepo ja uni. Näiden seikkojen korjaaminen auttaa usein paljon paremmin kuin kipulääkkeellä tilanteen korjaaminen. Usein apua voi olla myös OptiMSM:n nauttimisesta, jolloin rikin puutteesta aiheutuva oireiden kierre saadaan pysäytetyksi.
Päänsärky hallintaan ilman lääkkeitä

Mikäli haluat nähdä samanlaisia vinkkejä kuin tämä, pysy kanavalla, sillä tarkoitukseni on tuottaa vuoden jokaiselle päivälle uusi vinkki. Siis 365 Päivän Terveysvinkkiä vuoden kuluessa!
Symptoms are your body's way of telling you there is a problem.  The focus of Holistic Medicine is to determine and heal the cause of the illness, not just band-aid the symptoms.  Whenever you begin a treatment, ask yourself if you are treating and eliminating the actual cause of the illness, or just the symptoms.  Until the root cause of an illness is found and corrected, disease tends to transform into more complicated illnesses with increasing symptoms. 

19 Natural Ways to Get Rid of Headaches


Headaches can be a symptom that is caused by ergonomically poor posture, lack of exercise, nutritional deficiencies (eg, bioactive sulfur deficiency), lack of fresh air, excessive stress, excessive alcohol intake, insufficient sleep. Correction of these factors can often be much better than the use of analgesics to remedy the situation. Often the ingestion of OptiMSM may help. This will stop the emergence of symptoms, which is a result of the bioactive sulfur deficiency.
 


If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year!
If you want to see the same tips as this, stay tuned, as my intention is to produce a new tip every day.  So 365 Day Health Tips within a year!

Симптомы, как ваше тело хочет сказать вам, есть проблема. В центре внимания холистической медицины является определение и исцелить причину болезни, а не только пластырь симптомов. Всякий раз, когда вы начнете лечение, спросите себя, если вы лечите и ликвидации фактической причиной болезни, или только симптомы. До тех пор пока причина болезни не будет найдена и исправлена, болезнь имеет тенденцию превращаться в более сложных болезней с увеличением симптомов.

Головные боли могут быть симптомом, что обусловлено плохой осанки эргономично, малоподвижный образ жизни, недостаток питания (например, биологически активные дефицита серы), отсутствие свежего воздуха, чрезмерный стресс, чрезмерное потребление алкоголя, недостаточный сон. Коррекция этих факторов может часто быть намного лучше, чем использование анальгетиков, чтобы исправить ситуацию. Часто приемом OptiMSM может помочь. Это предотвратит появление симптомов, которая является результатом биоактивного дефицита серы.

Если вы хотите увидеть те же советы, как это, следите за обновлениями, как мое намерение состоит в создании нового чаевые каждый день. Таким образом, 365 дней здоровья Советы в течение года!
 
Lähetä kommentti